Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka mössFakta elektronisk sanering mot skadedjur

Ultraljud vid sanering mot skadedjur Vid elektronisk sanering mot skadedjur finns det några grundläggande fakta att beakta. Annars är det lätt att missförstå tekniken.

Ultraljud vid sanering mot skadedjur

Samtidigt som människor av delvis primitiva skäl å ena sidan accepterar att gift och fällor ger såväl dålig som kortvarig sanering, så förväntar man sig å andra sidan att elektronisk sanering gentemot allsköns skadedjur skall kunna upprätta en ogenomtränglig järnridå runt våra hus och ägor - och det på direkten!.
Verkligheten är tyvärr inte alltid fullt så enkel.
Till syvene och sist är det ändå du som måste vara uthållig...! När sanering med elektronik "går som på räls", vilket den i de flesta fall gör, då är det inga problem. Det är när man stöter på patrull, som det krävs kunskap om den nya miljövänliga saneringstekniken. Läs därför denna faktasida samt bruksanvisningen noga!


skadedjursssanering!

Ultraljud vid sanering mot skadedjur Skadedjuren kan aldrig vänja sig vid ultraljudet!
Det är en vanföreställning att gnagarna kan vänja sig vid beprövade moderna ultraljudsapparater. Det kan de inte....!
De kan endast tvingas att stå ut med ljudet, om det i kampen för överlevnad inte finns någon alternativ boplats.
Trots hård kamp med artfränder, speciellt under sk mössår, finns det i regel alltid alternativa överlevnadsutrymmen dit skadedjuren kan bege sig.
Skulle således ett skadedjursangrepp inte ge med sig efter 3-6 veckors sanering, så beror det till 99% på att djuren håller till i ett ljudskuggat utrymme i huset. Gnagarnas gångsystem – följs slaviskt! – exponeras inte tillräckligt bra av saneringsutrustningen (komplettering med fler ultraljudsapparater eller utrustning med resonansljud för dolda utrymmen krävs).

skadedjursssanering!


Ultraljud vid sanering mot skadedjur Ultraljud kan inte tränga igenom väggar, golv och tak!
En vanlig missuppfattning vid elektronisk skadedjursanering är att ultraljud kan tränga igenom väggar och tak. Så är inte fallet! Ultraljud lyder under fysikens lagar och kan endast spridas i det öppna rum i vilket mösskrämmaren är placerad. I samma utrymme studsar sedan ljudet mot alla hårda ytor likt ljus som reflekteras i en spegel.
För bästa resultat vid sanering är det därför önskvärt att försöka placera utrustningen i de utrymmen som skadedjuren nyttjar som entré, t.ex. krypgrunden och/eller kallvinden. På så sätt blir ohyran utsatt för det störande ljudet redan i "farstun" och får betydligt svårare att hålla sig kvar i huset.


skadedjursssanering!

 

Ultraljud vid sanering mot skadedjur Ultraljud är inte skadligt för människor eller djur!
I de fall en elektronisk mösskrämmare mot våra rekommendationer (se stycket om "bästa resultat vid sanering" ovan) installeras i ett boningsutrymme utgör den endast en av många ultraljudskällor. Lysrör, TV, radio, kylskåp, etc. avger alla mer eller mindre kraftiga och ofta kontinuerliga överljudstoner. Vid kontinuerlig exponering av höga ultraljudstoner under längre tid, kan man inte utesluta att hörselorganen kan skadas.
Ultraljudet från TOPO STOP® kan man anta ha en helt försumbar fysiologisk inverkan på människor och husdjur
Dels beroende på den mycket korta exponeringstiden som man utsätts för ljudet
(½-1 sekunds längd och i snitt ca 30 sekunder mellan signalerna).
Dels beroende på ljudtrycket TOPO STOP® alstrar (ca 100 dB i rent ultraljudsläge). Arbetsmiljöverkets normer AV 2005:16, §3 (pdf-fil sidan 8) tillåter ända upp till 135 dB impulstoppvärde för impulsljud av den typ TOPO STOP® avger.

Eftersom installationen av TOPO STOP® i de flesta fall sker i husets avskilda biutrymmen (kallvind/krypgrund), stannar ljudet enligt fysikens lagar också där. Vid normalinstallationen utsätts människor och husdjur således över huvud taget aldrig för ljudet! I den mån TOPO STOP® används utomhus bör man dock i möjligaste mån av hänsynsskäl undvika att exponera grannar för ljudet, speciellt då musstöraren i det hörbara läget (6-9 kHz) kan uppfattas som störande!


skadedjursssanering!


Ultraljud vid sanering mot skadedjur Sanering med elektroniska skrämmare har aldrig omedelbar effekt
För en riktigt placerad och dimensionerad utrustning kan det dröja några dagar, veckor, ja ibland upp till flera månader innan skadedjuren ger upp, beroende på hur starkt djurens revir är. Faktorer som spelar in är;
a) hur länge har skadedjuren kunnat rota sig på platsen,
b) hur stor är tillgången på alternativa boplatser i grannskapet för gnagarna,
c) hur stark är skadedjursstammen i förhållande till artfränder man skall konkurrera med.
Även om en sanering i normalfallet brukar ta några veckor , så finns det fall rapporterade, där det har tagit över ett helt år, innan skadedjuren till slut har givit sig av.

Den som eventuellt såg Rena Rama Sanningen våren -95, där Harald Treutiger i TV2 fick en elektronisk skadedjursskrämmare att misslyckas med att hålla ett par hungriga råttor ifrån ostbitar i en plexiglasbur, inser nu säkert att de 15 sekunder som skrämmaren fick vara igång, aldrig på något vis kunde bli rättvisande för tekniken. Dessutom, vart skulle råttorna fly!?

 

skadedjursssanering!


Av ovan sagda lär vi oss följande;

Ultraljud vid sanering mot skadedjur Det är inte ljudtrycket som rent fysiskt trycker bort skadedjur
Det är istället det
ostrukturerade oljudet som elektroniken avger, som gör att dina skadedjur vantrivs i huset eller i trädgården och så småningom ger sig iväg.
Husdjur däremot som redan lever i ett fullständigt kaos av "mänskliga" ultraljud från lysrör, TV, radio, kyl och frys, etc. är trygga i mattes/husses revir och påverkas normalt inte av de elektroniska skrämmarna. Speciellt inte som utrustningen vanligtvis monteras på kallvinden och/eller i krypgrunden!

skadedjursssanering!


Ultraljud vid sanering mot skadedjur Skadedjur uppfattar skrämmaren som ett levande väsen
Introduktionen av en sk mösskrämmare i ett hus eller en sorkskrämmare i trädgården innebär att skadedjuren får en konkurrent om utrymmet, som de på sikt inte har någon möjlighet att besegra. Elektroniken, som således är betydligt uthålligare än gnagarna, uppfattas av skadedjuren som ett levande väsen vilket konkurrerar om reviret. Omedelbart efter saneringens början kan man t.ex. uppfatta det som om mössen plötsligt har blivit fler. I själva verket har djuren bara blivit mer aktiva i sin kamp mot inkräktaren.


skadedjursssanering!

Ultraljud vid sanering mot skadedjur Sorken attackerar!
Sorken kan av samma skäl lika plötsligt börja gräva alldeles intill jordskruven i sina försök att skrämma bort konkurrenten. Om man i detta läge börjar flytta runt sorkskrämmaren i trädgården med avsikt att skrämma skadedjur från flera håll kan det få motsatt effekt. Sorken/mullvaden kan då få för sig att det är deras attacker som börjar driva "fienden" på flykten, varvid djuren kan bli än ståndaktigare i sitt försvar av reviret.


skadedjursssanering!

Ultraljud vid sanering mot skadedjur Den primära instinkten hos skadedjur är att överleva oaktat eventuellt oljud
I sin kamp för överlevnad har skadedjur alltid att välja mellan "pest och kolera". Finns det i närheten inget annat ställe, som är lämpat för överlevnad att flytta till, så kan skadedjuren trots oljudet från elektroniken tvingas uthärda på platsen de befinner sig. Emellertid så finns det tack och lov i de allra flesta fall alternativa boplatser dit skadedjuren kan bege sig.


skadedjursssanering!

Ultraljud vid sanering mot skadedjur Skrämmare mot skadedjur kan aldrig upprätta obeträdbara zoner
Trots det mycket störande ljudet från en elektronisk skrämmare, så blir det aldrig omöjligt för skadedjur att besöka en lokal eller en trädgård. Djuren kan till och med uppehålla sig i omedelbar närhet av utrustningen, om kampen för överlevnad tvingar dem därtill. Detta speciellt om läckerheter som gift, betade fällor eller utspilld mat lockar.

I en videosnutt som visades i konsumentprogrammet Plus i TV2, ondgjorde sig Sverker Olofsson i december -95 över en mösskrämmare, som inte lyckades hålla ett garage fritt från möss. Vad programledaren och TV-tittaren inte visste, var att videofilmaren hade lagt ut havregryn runt sin mösskrämmare. Detta för att testa apparatens förmåga att hålla garagezonen fri från skadedjur. Det var givetvis en utsiktslös förhoppning! Musbesöket på videon kunde således knappast skyllas på musskrämmaren, vilket tyvärr TV-publiken bringades att tro!

skadedjursssanering!

Stark överlevnadsinstinkt

Eftersom överlevnadsinstinkten hos skadedjur är deras starkare drift finns det inga garantier för att de för all framtid skall avstå från att utmana en elektronisk skrämmare. Trots den stora otrivsel apparaterna skapar, kan mössen, råttorna, sorken, mullvaden, etc. i brist på överlevnadsalternativ sålunda tvingas uthärda i ett ljudskuggat utrymme någonstans i närheten av skadedjursskrämmaren.

Även om mösskrämmare och sorkskrämmare skapar 100%-ig otrivsel för skadedjur, så finns det vid komplicerade fall ändå risk för att ljudmattan från en enda apparat inte lyckas täcka in huset eller trädgården fullt ut.
Med lämplig utrustning för sanering och som är tillräckligt dimensionerad (högfrekvent eller/och resonansljud) och rätt placerad, så utgör emellertid de få skadedjur som i framtiden ändå vågar att besöka ett elektronikskyddat hus eller trädgård, med största sannolikhet spanare på jakt efter överlevnadsrum. Dessa djur hinner sällan ställa till någon skada i innan de åter ger sig iväg.
Eftersom det för en lyckad sanering gäller att helst både blockera ingångsvägarna för skadedjuren och störa deras boplatser, så bör man när det gäller hus kontrollera att det inte finns någon alternativ ingång, som den elektroniska utrustning inte kommer åt att "spärra av" (se pudringsmetoden nedan!). Genom att täta huset efter bästa förmåga kan man även försvåra för skadedjur att komma in. På så sätt får man tillfälliga besökare att känna att en närmare undersökning av fiendens (råttskrämmarens) näste inte är mödan värd.

skadedjursssanering!

Fällor och gift hör ej ihop med elektronik

Intelligensen hos skadedjur bryts ner av ljudet från elektroniska skrämmare. Därför rekommenderas ej fällor eller gift för eventuell kontroll av sanering i lokaler. Det motverkar det positiva resultatet av följande skäl:

Ultraljud vid sanering mot skadedjur I kampen om ett revir gäller det i djurvärlden bl.a. att lägga beslag på fiendens, dvs skadedjurskrämmarens matförråd, vilket här utgörs av giftet eller betet i fällor. Detta kan ibland resultera i en större giftåtgång eller fler fångade möss än tidigare, vilket således blir helt missvisande.

Ultraljud vid sanering mot skadedjur Skrämmarens oljud desorienterar och fördummar skadedjur, vilket i sin tur medför att de uppfattar gift eller bete som ännu mer lockande än tidigare. Ryktet om den "läckra maten" sprider sig i grannskapet, vilket drar ännu fler gnagare till huset från naturens outsinliga källa!

Vill man förbättra förutsättningarna för en positiv sanering bör man således efter bästa förmåga dels försöka täta alla ingångsvägar i huset, dels tillämpa "den brända jordens taktik", dvs ta bort allt matnyttigt (även tvål och stearinljus...!).
För att kunna åtgärda ev. resterande ingångsvägar för skadedjur kan man pudra talk eller krita på strategiskt valda ställen för att på så sätt lokalisera eventuell kvarstående trafik.

skadedjursssanering!


Jämförelsen mellan gift/fällor och skadedjurskrämmare haltar!

Många människor ställer omedvetet helt olika effektivitetskrav på traditionell sanering mot skadedjur och på elektroniska skrämmare. Med gift och fällor lyckas vi i regel att hålla skadedjur borta endast kortvarigt. Ändå fortsätter vi av gammal vana år efter år slentrianmässigt med dessa saneringsmetoder, utan att egentligen reflektera över vad vi håller på med. Kanske är det tillfredsställandet av vår mest primitiva instinkt, dvs den att kunna döda vår fiende, som gör att vi på något sätt har svårt för att tänka klart.

Ultraljud vid sanering mot skadedjur

"Godiset" i form av bete i fällor och läckert råttgift lockar ju obönhörligen till sig nya gnagare från naturens outsinliga källa, eller hur?!
Allt fler människor börjar dock idag bli medvetna om detta samband och att den traditionella kampen mot gnagare således är utsiktslös. När man så sätter sitt hopp till den nya tekniken, så måste man först sätta sig in i hur elektroniken egentligen fungerar. Handen på hjärtat! Hur många av oss brukar läsa igenom en bruksanvisning ordentligt?!

Om mössen inte försvinner omedelbart, eller när någon spaningsmus flera månader efter installationen plötsligt kanske ifrågasätter "fiendens" (mösskrämmaren) rätt till reviret, då blir man i sin okunskap besviken över den uteblivna frälsningen. Detta trots en kanske redan bestående och i realiteten fullständig avsaknad av boande skadedjur i huset.
I detta läge av bristande kunskap är det lätt att känna sig lurad, eftersom frälsningen inte blev så bra som man hade hoppats på. I affekt slutar man att tänka klart. Man låser sina sinnen och klassar skadedjursskrämmaren som verkningslös, något som "det råttgiftsindustriella komplexet" mer än gärna skriver under på.

Mänskligheten kommer säkert aldrig att helt kunna bli kvitt problemen med råttor, möss, sork och andra skadedjur. Men kan vi med öppna sinnen, uthållighet och med ny miljövänlig teknik vid sanering, hjälpligt hålla våra skadedjur borta från våra bostäder och ägor, då är ändå mycket vunnet.

Jag vill veta mer om vilken utrustning jag behöver mot mina skadedjur.Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänlig sanering mot skadedjur


Innehåll - fakta sanering skadedjur