Fakta elektromagnetisk puls

Elektropuls eller mera korrekt elektromagnetiska fält bildas runt alla elektriska ledningar. TOPO STOP® likt alla andra elektriska apparater skapar vid drift en liten förändring i det elektromagnetiska fältet i den elkrets som utrustningen är inkopplad på, men förändringen är knappt mätbar och således helt försumbar.

En del tillverkare av skadedjurskrämmare hävdar ändå att den elektropuls deras utrustning genererar skrämmer bort skadedjuren från väggar, golv och tak på grund av det ält som sprids i husstommen via elnätet. Detta strider mot fysikens lagar. Ingen har heller lyckats presentera någon vetenskapligt belagd test som styrker påståendet!

Både experter på Chalmers Tekniska Högskola och Konsumentverket har följdenligt klassat avskräckare med elektromagnetisk puls som verkningslösa.
Läs mer på vår branschförening M.U.S.B.O.s hemsida >>


Försiktighetsprincipen gäller i USA och Kanada när det gäller elektropuls
Vi citerar: "In 1980 the EPA and U.S. Postal Service took action to remove all "electromagnetic" pest control devices from the market. Health Canada has banned the sale of electromagnetic pest repellers in Canada. ....."

 
Stäng